Informácia k ochrane osobných údajov

Úvod Informácia k ochrane osobných údajov

Informácia k ochrane osobných údajov podľa ust. § 15 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „informácia“)

 

Obchodné meno        : MultiModis, s.r.o.

IČO                            : 43950221

Sídlo                           : Galvaniho 31, Bratislava 821 04

Zápis                          : register OS Bratislava 1, oddiel: Sro, číslo vložky: 122065/B

ako prevádzkovateľ informačného systému osobných údajov e-shop Civilnaochrana.sk/Civilnaobrana.sk (ďalej len „prevádzkovateľ“), týmto v súlade s  ust. § 15 ods. 1 zákona  č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“) týmto informuje svojich zákazníkov – fyzické osoby, ktorí majú záujem o jeho výrobky a/alebo služby (odberatelia/kupujúci) (ďalej aj „dotknuté osoby“) o nasledujúcich právach, povinnostiach a iných skutočnostiach vyplývajúcich zo zákona v súvislosti so spracúvaním osobných údajov v informačnom systéme prevádzkovateľa pre účely administrácie požiadaviek fyzických osôb - zákazníkov (odberateľov), ktorá pozostáva zo spracovania žiadostí zákazníkov/záujemcov o výrobky a služby, nadväzovanie kontaktov so zákazníkmi v súvislosti s ich žiadosťami o výrobky a služby, dodávanie výrobkov a služieb, obsluha zákazníkov, vybavovanie žiadostí a reklamácií zákazníkov, vymáhanie pohľadávok voči zákazníkom.

 

  • Prevádzkovateľ uplatňuje primerané technické, organizačné a personálne bezpečnostné opatrenia na ochranu poskytnutých osobných údajov pred náhodnou alebo úmyselnou manipuláciou, stratou, zničením alebo prístupom neoprávnených osôb. Osobné údaje v informačnom systéme sú spracúvané čiastočne automatizovanými prostriedkami, t.j. prostredníctvom počítačov a/alebo v listinnej forme (objednávky, faktúry). Osobné údaje v listinnej forme sú uložené v uzamykateľnej miestnosti bez možnosti prístupu neoprávnených osôb. Počítače prevádzkovateľa sú chránené heslom a bezpečnostným opatrením na ochranu osobných údajov je i antivírusová ochrana a firewall.

 

  • Podľa ust. § 10 ods. 3 písm. b) zákona o ochrane osobných údajov je prevádzkovateľ oprávnený bez súhlasu dotknutej osoby spracúvať jej osobné údaje, ak je to nevyhnutné na plnenie zmluvy, v ktorej vystupuje dotknutá osoba, ktorej údaje sú spracúvané ako jedna zo zmluvných strán alebo v predzmluvných vzťahoch s dotknutou osobou alebo pri rokovaní o zmene zmluvy, ktoré sa uskutočňujú na žiadosť dotknutej osoby.

 

Bez súhlasu dotknutej osoby je okrem iného možné spracúvanie osobných údajov podľa § 10 ods. 3 písm. c) zákona o ochrane osobných údajov aj v prípade, ak je toto nevyhnutné na ochranu života, zdravia alebo majetku dotknutej osoby a podľa ust. § 10 ods. 3 písm. g) zákona o ochrane osobných údajov aj v prípade, ak je spracúvanie osobných údajov nevyhnutné na ochranu zákonných práv a právom chránených záujmov alebo tretej strany, okrem prípadov, ak pri takomto spracúvaní prevažujú práva a slobody dotknutej osoby, ktoré podliehajú ochrane podľa zákona o ochrane osobných údajov.

Ak majú byť osobné údaje dotknutej osoby spracované na iný účel, ako je uvedené vyššie, sú spracúvané na základe súhlasu dotknutej osoby a to podľa ust. § 11 zákona o ochrane osobných údajov.

          Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutej osoby na základe zmluvného záväzkovo-právneho vzťahu uzatvoreného s dotknutou osobou v súlade s všeobecnými obchodnými podmienkami prevádzkovateľa, v zákonom stanovených prípadoch, kedy sa súhlas dotknutej osoby so spracúvaním osobných údajov nevyžaduje alebo na základe súhlasu dotknutej osoby so spracúvaním osobných údajov udeleným pri registrácii na webstránku prevádzkovateľa.

 

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutej osoby počas doby nevyhnutne potrebnej a prípustnej podľa všeobecne záväzných právnych predpisov pre spracovanie osobných údajov vzhľadom na vymedzený účel a ochranu práv a oprávnených záujmov prevádzkovateľa a dotknutej osoby.

 

  • Udelenie akéhokoľvek súhlasu na spracúvanie osobných údajov je dobrovoľné a prevádzkovateľ nemá právny nárok na ich získavanie. Dotknutá osoba má právo na informácie, odpis, opravu vašich osobných údajoch vedených v informačnom systéme e-shop Civilnaochrana.sk/Civilnaobrana.sk a to v sídle prevádzkovateľa. V prípade, ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby, tento súhlas môže byť kedykoľvek zo strany dotknutej osoby písomne odvolaný s účinnosťou ku dňu doručenia odvolania tohto súhlasu na adresu sídla prevádzkovateľa, ak nie je uvedený iný (neskorší) dátum odvolania.

 

  • Prevádzkovateľ neuskutočňuje prenos osobných údajov dotknutej osoby a osobné údaje dotknutej osoby nezverejňuje, ak mu takúto povinnosť neukladá všeobecne záväzný právny predpis, alebo ak takéto spracúvanie osobných údajov nie je dohodnuté.

            Prevádzkovateľ môže pri spracúvaní osobných údajov dotknutej osoby využívať zmluvných partnerov – sprostredkovateľov, ktorých písomne v súlade s ust. § 8 zákona o ochrane osobných údajov poveruje spracúvaním osobných údajov dotknutých osôb v jeho mene. Prevádzkovateľ pri výbere zmluvných partnerov dbá na ich odbornú technickú, organizačnú a personálnu spoľahlivosť a schopnosti zaručiť bezpečnosť spracúvaných osobných údajov dotknutých osôb podľa ust. § 19 ods. 1 zákona o ochrane osobných údajov a v zmluve so zmluvným partnerom – sprostredkovateľom sú vždy ošetrené aj pravidlá pri ich spracúvaní osobných údajov.

Zoznam sprostredkovateľov, tretích strán a okruhu príjemcov oprávnených spracúvať poskytnuté OÚ :

 

Názov

Sídlo

Účel

GROUP CVS s.r.o.

Hornádska 7, 82107 Bratislava

zabezpečenie účtovnej agendy

Atomer.com s.r.o.

Karpatské námestie 10, 831 06 Bratislava

správa eshopu a webhosting stránkok prevádzkovateľa

Slovenská pošta, a. s.

Partizánska cesta č. 9
975 99 Banská Bystrica

zabezpečenie dodania tovaru a/alebo služieb zákazníkom prevádzkovateľa

  

  • Prevádzkovateľ spracúva nasledujúce osobné údaje dotknutých osôb :

titul, meno a priezvisko, email, telefónne číslo, adresa, ktorá môže zodpovedať (trvalému pobytu resp. prechodnému pobyt) jedná sa o adresu na dodanie a fakturáciu tovaru alebo služby.

 

  • Spracovanie osobných údajov dotknutých osôb u prevádzkovateľa zabezpečujú oprávnené osoby, ktorým táto právomoc vyplýva z ich pracovnoprávneho alebo iného obdobného pomeru k prevádzkovateľovi v zmysle pracovnoprávnych predpisov alebo na základe poverenia, zvolenia alebo vymenovania. Toho času sú oprávnenými osobami len konatelia prevádzkovateľa. Preukázanie príslušnosti oprávnenej osoby, ktorá získava osobné údaje v mene prevádzkovateľa môže dotknutá osoba žiadať od prevádzkovateľa aj písomne na adrese jeho registrového sídla.

 

Základné práva dotknutej osoby v súvislosti s ochranou osobných údajov:

             Práva dotknutej osoby, ktorej osobné údaje sú spracúvané, sú uvedené v ust. § 28 zákona o ochrane osobných údajov. Na základe písomnej žiadosti môže dotknutá osoba od prevádzkovateľa vyžadovať :

 

a)      potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané,

b)      vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu podľa ust. § 15 ods. 1 písm. a) až e) druhý až šiesty bod zákona  ochrane osobných údajov,

c)      vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje na spracúvanie,

d)     vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,

e)      opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,

f)       likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,

g)      likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,

h)     blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby.

 

            Právo dotknutej osoby podľa ust. § 28 ods. 1 písm. e) a f) zákona o ochrane osobných údajov možno obmedziť, len ak takéto obmedzenie vyplýva z osobitného zákona alebo jeho uplatnením by bola porušená ochrana dotknutej osoby, alebo by boli porušené práva a slobody iných osôb.

 

Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti má právo u prevádzkovateľa namietať voči:

a)      spracúvaniu jej osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jej súhlasu, a žiadať ich likvidáciu,

b)      využívaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) zákona o ochrane osobných údajov na účely priameho marketingu v poštovom styku,

c)      poskytovaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) zákona o ochrane osobných na účely priameho marketingu.

 

            Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, má právo u prevádzkovateľa kedykoľvek namietať voči spracúvaniu osobných údajov v prípadoch podľa ust. § 10 ods. 3 písm. a), e), f) alebo g) zákona o ochrane osobných údajov vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do jej práv a právom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom prípade takýmto spracúvaním osobných údajov poškodené; ak tomu nebránia zákonné dôvody a preukáže sa, že námietka dotknutej osoby je oprávnená, prevádzkovateľ je povinný osobné údaje, ktorých spracúvanie dotknutá osoba namietala, bez zbytočného odkladu blokovať a zlikvidovať ihneď, ako to okolnosti dovolia.

 

Ak Dotknutá osoba uplatní svoje právo podľa ust. § 28 ods. 1 písm. a) až h) zákona o ochrane osobných údajov :

 

a)      písomne a z obsahu jej žiadosti vyplýva, že uplatňuje svoje právo, žiadosť sa považuje za podanú podľa zákona o ochrane osobných údajov; žiadosť podanú elektronickou poštou alebo faxom dotknutá osoba doručí písomne najneskôr do troch dní odo dňa jej odoslania,

b)      osobne ústnou formou do zápisnice, z ktorej musí byť zrejmé, kto právo uplatnil, čoho sa domáha a kedy a kto vyhotovil zápisnicu, jeho podpis a podpis dotknutej osoby; kópiu zápisnice je prevádzkovateľ povinný odovzdať dotknutej osobe,

c)      u sprostredkovateľa podľa ust. § 28 ods. 6 písm. a) alebo písm. b) zákona o ochrane osobných údajov je ten povinný túto žiadosť alebo zápisnicu odovzdať prevádzkovateľovi bez zbytočného odkladu.

 

            Ak dotknutá osoba nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jej práva môže uplatniť zákonný zástupca. Ak dotknutá osoba nežije, jej práva, ktoré mala podľa tohto zákona, môže uplatniť blízka osoba. Žiadosť dotknutej osoby podľa ust. § 28 ods. 1 písm. a) až c), e) až h) a ods. 3 až 5 zákona o ochrane osobných údajov vybaví prevádzkovateľ bezplatne. Žiadosť dotknutej osoby podľa ust. § 28 ods. 1 písm. d) zákona o ochrane osobných údajov vybaví prevádzkovateľ bezplatne okrem úhrady vo výške, ktorá nemôže prekročiť výšku účelne vynaložených vecných nákladov spojených so zhotovením kópií, so zadovážením technických nosičov a s odoslaním informácie dotknutej osobe, ak osobitný zákon neustanovuje inak. dotknutá osoba pri podozrení, že jej osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať na Úrad na ochranu osobných údajov návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov. Prevádzkovateľ je povinný písomne vybaviť žiadosť dotknutej osoby podľa ust. § 28 ods. 1 a ods. 2 zákona o ochrane osobných údajov najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti. Obmedzenie práv dotknutej osoby podľa § 28 ods. 2 zákona o ochrane osobných údajov prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu písomne oznámi dotknutej osobe a Úradu na ochranu osobných údajov.

 

Táto Informácia nadobúda účinnosť dňa 1.4.2014.  O každej zmene tejto Informácie informuje prevádzkovateľ okruh dotknutých osôb v primeranej lehote pred dňom účinnosti týchto zmien a to zverejnením v prevádzkových priestoroch prevádzkovateľa a na webovom sídle (internetovej stránke) prevádzkovateľa (www.civilnaochrana.sk a www.civilnaobrana.sk).

 

Copyright 2012 - 2019 © civilnaochrana.sk